Edukacija – Upravljanje i organizacijske vještine

Prva od tri aktivnosti organizacijskog razvoja na našem projektu “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je edukacija pod nazivom “Upravljanje i organizacijske vještine”. Na ovoj su edukaciji, uz predstavnika naše organizacije sudjelovali i predstavnici partnerskih organizacija – Udruga (na)gluhih Videatur, Kozlići-udruga za promicanje kulture i Centar za razvoj vrijednosti.

Provedba ove aktivnosti doprinosi povećanju kapaciteta i održivosti civilnog društva, kako na razini organizacija koje sudjeluju na provedbi ovog projekta tako i na sektorskoj razini.

Kroz ovu edukaciju ojačao se rukovodeći kadar organizacija iz konzorcija za samostalno upravljanje i vođenje projekata. Pristup rada temeljio se na profilu polaznika kao osoba koje nisu ili su djelomično upoznate s temom edukacije, a koje je potrebno dodatno educirati, te razviti razumijevanje i potrebne vještine vezane za provedbu projekata, organizacije i raspodjele zadataka, donošenja odluka, te projektnog vođenja. Edukacija je slijedila primjer neformalnog obrazovanja, te je koristila različite interaktivne metode koje su bile prilagođene svim polaznicima i to: simulacije, rasprave, individualne i grupne aktivnosti, te teorijska izlaganja.

Edukacija se sastojala od nekoliko povezanih cjelina:

 • Organizacija i organizacijske funkcije
 • Menadžment i obilježja menadžmenta
 • Menadžerske vještine
 • Funkcije menadžmenta – uvod
 • Planiranje – funkcija menadžmenta
 • Organiziranje – funkcija menadžmenta
 • Vođenje – funkcija menadžmenta
 • Upravljanje ljudskim potencijalima – funkcija menadžmenta
 • Kontroliranje – funkcija menadžmenta
 • Organizacijske vještine – uvod
 • Organizacijske vještine na radnom mjestu
 • Upravljanje vremenom
 • Faze time managementa
 • Monitoring i evaluacijski plan
 • Krizni menadžment

Rezultat aktivnosti je ojačan rukovodeći kadar iz organizacija konzorcija za samostalnu provedbu projekata čime će se povećati njihova financijska održivost jer više neće imati potrebu za taj posao angažirati vanjske konzultante. Rezultat ove aktivnosti također je povećanje sistematičnosti, organiziranosti i organizacijske strukture unutar samih organizacija što doprinosi stvaranju prostora za nove, potencijalno zagovaračke aktivnosti.

Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.